2016

Po několikaletém partnerství při pořádání zámeckých plesů se Castellum s Divadlem 6.května po vzájemné dohodě rozešlo. Po krátkém období hledání se podařilo získat jako spolupořadatele Cestovní kancelář Bohemian Tour Holešov s.r.o., dalším se stala Základní umělecká škola v Holešově, stálými partnery zůstaly Technické služby a Tepelné hospodářství Holešov.

         Z účasti cestovní kanceláře vyplynulo i téma prvního společného plesu – Tančíme Evropou. Osm párů tanečníků představilo tance osmi evropských zemí, choreografie se ujala Jana Lochmanová ze ZUŠ F.X.Richtra. Za Castellum tančili Bartáková, Čuprová, Pokorná, Svoboda a Vybíral. Ve velkém sále bylo instalováno promítací plátno, na kterém běželo představení té které země, jejíž tanec právě na parketu probíhal. Promítání se nadšeně ujal Michal Šuráň .Spolupráce při přípravě přinesla nové prvky s řadou novinek a překvapení pro návštěvníky. V hlavním sále vystoupil Breeze band Jiřího Suchého z Brna, v balkonovém sále cimbálová hudba Kapura z Valtic. První cenou v bohaté tombole byl zájezd pro dvě osoby do Skandinávie. Ples skončil velkým pořadatelským úspěchem, počet návštěvníků se oproti dřívějším letům zdvojnásobil a opět se podařilo pozvednout pomyslnou laťku jeho úrovně.

7.dubna se konala výroční členská schůze společnosti, na které byly schváleny změny stanov společnosti a proběhla volba členů předsednictva společnosti a kontrolní komise na další tříleté volební období. Členy předsednictva byli zvoleni: Bartáková Lubica, Billová Nelly, Čuprová Miroslava, Dědič Miroslav, Olšina Miroslav, Pešková Eva, Pokorná Jarmila, Seifert Rudolf, Vybíral Antonín, členy kontrolní komise zvoleni: Pospíšilová Danuše, Svoboda Jaroslav, Šašková Jiřina. Předsednictvo zvolilo ze svého středu předsedu společnosti Jarmilu Pokornou, mistopředsedu společnosti Miroslava Olšinu a hospodáře společnosti Miroslavu Čuprovou. V souladu se schválením stanov bylo změněno sídlo společnosti a zrušena funkce výkonného tajemníka společnosti.

Dne 1.června proběhl v sala terreně holešovského zámku koncert souboru Corda Magico spojený se křtem jejich CD Misterio. Podpořili jsme vydání tohoto CD finančně i osobní účastí na tomto koncertě, který byl pro nás všechny pohlazením na duši.

Braunovy sochy v Kuksu

         Zářijový zájezd byl tentokrát nasměrován na vzdálenější destinace, cílem byla bývalá pevnost Josefov, která je součástí města Jaroměře, a poté návštěva Kuksu s prohlídkou areálu s barokními sochami Matyáše Brauna a objektu, původně určeného pro vojenské vysloužilce. Obdivovali jsme lapidárium, originály soch-alegorií Ctností a Neřestí a taky jsme prošli Křížovou cestou v Novém lese, kde se nachází Braunův betlém.

         V tomto roce se musela společnost vyrovnat se ztrátou dalšího člena předsednictva. 27. září, krátce po návratu z úspěšného zájezdu, jehož se zúčastnil i se svou manželkou, náhle zemřel dlouholetý člen Castella a aktivní účastník a organizátor všech jeho akcí Antonín Vybíral.  Zemřel nečekaně a proto nás jeho smrt zasáhla nepřipravené. Vždycky jsme obdivovali jeho fyzickou zdatnost, utužovanou téměř každodenní pěší docházkou ze svého domku v Žopech do Holešova a jen těžko jsme si dokázali představit schůzky předsednictva bez jeho účasti.

         V rámci rozšiřování svých aktivit připravilo koncem roku Castellum ještě dvě další akce pro veřejnost. První z nich byl pokus obnovit zámeckou tradici pořádání nedělních odpoledních Čajů o páté, které byly na přelomu šedesátých a sedmdesátých let hojně navštěvovány tancechtivou mládeží. Zajistili jsme kvalitní hudbu – Show band Pavla Březiny a Hallo band – i občerstvovací zázemí firmy Jospo, ale ani po poměrně široké propagaci jsme se svým záměrem neuspěli. Po dvou pokusech, které ukázaly, že dnešní mládež tráví svůj volný čas jiným způsobem, jsme byli nuceni rozběhnutou aktivitu pro nezájem veřejnosti ukončit.

         Úspěšná byla naopak další snaha o příspěvek do místní kulturní scény uspořádáním vánočního koncertu, na který jsme pozvali legendární folkovou skupinu Spirituál kvintet. Léty prověřená kvalita a pěvecké výkony hudebníků s dokonale čistými vícehlasy a citlivě zvoleným repertoárem více než uspokojily a doplnily dne 12. prosince vánoční atmosféru vyprodaného sálu kina Svět plného spokojených návštěvníků.

2017

         Po dokončení retrospektivních zápisů z let 2004 – 2016 je tento rok prvním, v němž se budou zápisy průběžně ukládat a zpracovávat, budou tedy obsáhlejší a podrobnější než dosud. Snad to budoucím čtenářům více přiblíží obsah a smysl činnosti společnosti Castellum v kontextu s činností jiných spolků, působících v našem městě.

         Složení předsednictva se od minulého roku nezměnilo. Předsedkyní zůstává Jarmila Pokorná, místopředsedou a kronikářem Miroslav Olšina, hospodářkou Miroslava Čuprová. Dalšími členy předsednictva jsou Lubica Bartáková, Nelly Billová, Miroslav Dědič, Eva Pešková, Rudolf Seifert, kontrolní komise pracuje ve složení Danuše Pospíšilová, Jaroslav Svoboda a Jiřina Šašková. V loňském roce nás svým náhlým skonem zaskočil Antonín Vybíral, za něhož zatím nemáme náhradu.

         První schůzka v tomto roce se uskutečnila již 2. ledna. Důvodem byl samozřejmě blížící se termín našeho plesu a vrcholící přípravy. I když spolupráce se spolupořadatelem plesu CK Bohemian tours s.r.o. je velice dobrá, bylo třeba koordinovat jednotlivé úkoly a sledovat jejich plnění.

Na přípravě se podílelo tradičně velké množství lidí, nejen členů Castella, ale i přátel a příznivců, kteří připravovali taneční vystoupení. Mimo to bylo třeba zajistit ceny do velké tomboly i do té menší – takzvané ruličkové, při níž se informace o výhře objeví ihned po rozbalení papírové ruličky. Rovněž zhotovení ruliček, počínaje jejich tiskem, nařezáním na proužky a smotáním do konečné podoby zabralo spoustu času, neboť jejich počet se blížil k osmi tisícům.  Neméně úsilí však museli vynaložit ti, kteří zajišťovali ceny do tomboly. Jako každoročně navštívili osobně všechny naše tradiční sponzory, aby jim připomněli, že se blíží čas plesu, předali jim pozvánky a vyzvedli ceny pro šťastné výherce.

V posledním týdnu před plesem naše úsilí vrcholilo. Bylo důležité, abychom na nic nezapomněli a aby hosté plesu odcházeli spokojeni. Proto byl\ připraveny na každý stůl pečlivě graficky zpracované listy s programem plesu a seznamem cen tomboly, oříšky a jiné pozornosti pro všechny návštěvníky.  Jako bonus si někteří odnášeli i CD se španělskou hudbou v obale, připomínajícím návštěvu plesu.

Samotný ples proběhl 4. února v nádherné atmosféře. Předtančení, výzdoba sálu s originálními plakáty ze španělské koridy a další stylová vystoupení spolu s výtečnou kapelou Breeze Band Jiřího Suchého z Brna v hlavním sále doplňovaly celkovou náladu hostů, v balkonovém sále hostovala cimbálová skupina Kapura z Valtic, v New Drive Clubu byla diskotéka. Také tombola jako každoročně přítomné nadchla, neboť první cenou byl opět zahraniční zájezd. Můžeme říci, že letošní ples, který jsme nazvali Barvy a vůně Španělska, skončil velkým úspěchem pořadatelů.  Nutno doplnit že mimo Castellum je to i CK Bohemia tours s.r.o. z Holešova a rádio Kiss Publikum Zlín. Návštěva plesu byla rovněž mimořádná, pobavit se přišlo téměř 450 návštěvníků.

Další schůzka předsednictva proběhla až 20.února. Byl na ní podrobně  zhodnocen průběh plesu a prodiskutovány drobné nedostatky, které  bude třeba při přípravě příštího plesu odstranit.  Na další schůzi bylo rozhodnuto o založení spolkové kroniky a zvolen kronikář, kterým se stal místopředseda spolku Miroslav Olšina. Byl také připraven rámcový program členské schůze, která se uskutečnila  24.dubna v Drive Clubu v budově  kina Svět.

Členská schůze svou účastí potvrdila, že členská základna se oproti době založení společnosti velmi zúžila. Je to dáno jednak přirozenou úmrtností, neboť věkový průměr členů je poměrně vysoký, jednak po počáteční zvědavosti nastal částečný útlum zájmu u těch ostatních. Členy společnosti tedy zůstávají jen ti, kteří mají skutečný zájem o to, co se děje se zámkem, na zámku, ale i v celém městě. Tyto informace se jim snažíme přinášet v obnoveném Zámeckém zpravodaji, který vydáváme pro členy Castella dvakrát ročně.  Zájem o náš zpravodaj jsme zaznamenali i mimo členskou základnu. Je to mimo jiné snad i tím, že v každém čísle je samostatná vložená příloha s historickými exkurzy, týkajícími se zámku, jeho bývalých majitelů, nebo i jiných záležitostí vztahujících se k historii našeho města.                 

Dne 11.května byly na zámku slavnostně předávány dotace města spolkům a jednotlivcům v rámci Akce milion. Vzhledem k aktivitám našeho spolku se na nás dostalo pouze 5.000 Kč, ale i to je známkou uznání naší činnosti a jeho účasti na kulturní scéně města.

Většího uznání se ale Castellu dostalo o dva dny později, když v sobotu 13. května při vyhlašování osobností v různých oborech kulturní a sportovní činnosti  byla předsedkyně naší společnosti JUDr.Jarmila Pokorná oceněna poctou nejvyšší – byla vyhlášena Osobností města za rok 2016. K tomuto jmenování obdržela i Velkou pečeť města, originální grafický list a v neposlední řadě i finanční ocenění. Současně se Castellum stalo jediným spolkem v našem městě, které má ve svém vedení dva držitele tohoto ocenění. Jako první je v roce 2010 obdržel Miroslav Olšina.

Schůze předsednictva 26. června již probíhala ve znamení příprav našeho tradičního zájezdu. Z mnoha návrhů tentokrát vyšlo vítězně město Znojmo a jeho památky. Začátkem července bylo vydáno další číslo našeho Zámeckého zpravodaje. Vložená samostatná příloha se tentokrát nevztahovala přímo k zámku, ale za předpokladu, že členové spolku se zajímají o historii celého města, mohli se tentokrát dozvědět o málo známých nebo zcela neznámých skutečnostech z historie holešovské pošty a prohlédnout si dosud neznámé dobové obrázky.

         Koncem července se podařilo také dokončit, vytisknout a svázat první část spolkové kroniky, kterou tvoří retrospektivní zápisy z let 2004 – 2016. Byla vyhotovena v pěti exemplářích, z nichž po jednom výtisku obdržela předsedkyně J.Pokorná,  starosta města R.Seifert a kronikář M.Olšina. Další dva výtisky budou předány k uložení v městské knihovně a v okresním archivu. Od letošního roku již budou zápisy pořizovány okamžitě, o čemž svědčí ostatně i tento text. 

Osobnost města 2016 Jarmila Pokorná a předsednictvo Castella

Na pracovní schůzce koncem srpna byly již upřesněny detaily zájezdu, který se uskutečnil tentokrát ve druhém zářijovém víkendu v sobotu 9.září. Jeho program byl tentokrát volnější a bylo ponecháno na účastnících, aby si jej upravili podle svých schopností a nálady. Nabídka byla bohatá a ti, kteří ji mohli využít celou, absolvovali po krátké zastávce u louckého kláštera na okraji města prohlídku nového znojemského pivovaru včetně ochutnávky piva. Většina si pak nenechala ujít návštěvu zámku a muzea, ti nejzdatnější pak měli možnost nevšedního nahlédnutí do znojemského podzemí a při tom všem měli všichni dost času na procházku a občerstvení v centru města. Díky předsedkyni společnosti byl zájezd dokonale organizačně připraven a rovněž Jiřinka Šašková tradičně předem připravila všechny potřebné dostupné informace o místech, která jsme hodlali navštívit.  Je třeba zde připomenout i neúnavnou Mirku Čuprovou, která má na starosti účetní i hotovostní manipulace se spolkovými  finančními prostředky. Jako každoročně byla i tentokrát její činnost bezchybná při vybírání i placení potřebných částek na příslušných místech. Autobus naplněný do posledního místa spokojenými účastníky dorazil do našeho mateřského města v plánovaných večerních hodinách.

Unavení ale spokojení účastníci zájezdu na znojemském náměstí

V průběhu září bylo vypracováno a předsednictvem schváleno stanovisko společnosti k dislokaci městských kulturních zařízení – muzea a knihovny – v prostorách  2. poschodí zámku, kde bude probíhat další část rekonstrukce budovy. Stanovisko, které podporuje požadavky těchto kulturních zařízení, bylo předáno městskému úřadu jako podnět pro jednání rady.          

Zářijová schůzka se zástupci CK Bohemia tour již byla zcela ve znamení příprav blížícího se plesu, jehož termín je 3. únor  2018. Byly projednávány všechny potřebné náležitosti, abychom se vyhnuli drobným problémům a nedostatkům, které se vyskytly na minulém plese.  Již v průběhu letních měsíců jsme se sjednotili na tématu, které bude tentokrát zaměřeno na Irsko a Skotsko s jejich tradicemi, za které považujeme zejména oblečení, hudbu a nápoje.  Po krátkém rozhodování o názvu plesu jsme se sjednotili na kompromisu a namísto jmenování obou zemí byl zvolen název Keltský ples.

Po skončení prázdnin řešilo předsednictvo problém, na který jsme přišli víceméně náhodně. Při loňské změně statutu spolku jsme opomenuli do našeho dosud jednoduchého účetnictví začlenit novinku, která se nás dříve netýkala – podání daňového přiznání. Tuto skutečnost jsme rychle dali do pořádku a zejména díky pečlivosti hospodářky Mirky Čuprové a rychlému jednání předsedkyně Jarušky Pokorné byl za pomoci finančního poradce problém odstraněn a záležitost uvedena do náležitého pořádku.

Po loňském úspěšném koncertu Spirituál kvintetu připravilo Castellum pro holešovskou veřejnost další předvánoční koncert na kterém tentokrát vystoupil folkový písničkář František Nedvěd se svou skupinou Tiebreak.  Letošním termínem, který se nám podařilo zajistit, byl 1. prosinec a ukázalo se, že i tentokrát jsme měli šťastnou ruku při výběru umělců. Koncert byl opět vyprodán a výkon hudebníků splnil naše očekávání. Spokojené tváře návštěvníků svědčily o tom, že jsou naladěni na atmosféru počínajícího  vánočního období.  Snad to svědčí současně i o dobré přípravě a organizačním zajištění této náročné akce vedením Castella (korespondence a administrativa spojená s pronájmem sálu, ozvučení, plakáty, pozvánky, vstupenky, občerstvení hudebníků).

Ještě před koncertem byl připraven a dán do tisku další Zámecký zpravodaj. Šiškova tiskárna s ním byla hotova včas a tak ještě před koncem roku mohl být spolu s novoročenkami dodáván členům společnosti a případným zájemcům.

Závěr letošního roku již proběhl v relativní pohodě, ale s vědomím, že hned po Novém roce na nás čeká náročné období přípravy blížícího se dalšího společenského plesu.  Zajištění jeho důstojného průběhu a vysoké  úroveň považujeme v posledních letech za svou povinnost.

2018

V posledních letech se stává již pravidlem, že první měsíc roku je zejména pro členy předsednictva našeho spolku tím nejrušnějším.  Letos tomu nebylo jinak. Již první schůzka 2. ledna byla ryze pracovní. S vidinou blížícího se termínu plesu jsme si připomněli své každoroční povinnosti a doladili je pro ten letošní, desátý – jubilejní ples, který jsme nazvali Keltský, neboť jsme jej zaměřili na kulturu Irska a Skotska včetně tradičních oděvů obyvatel těchto zemí. Samozřejmě, že hlavní část příprav začala již v minulém roce, kdy musely být objednány skotské kroje pro naše tanečníky, zajištěn tisk plakátů, pozvánek, vstupenek a další technické nezbytnosti – ale v lednu přípravy vrcholily.

Předsednictvo se scházelo každý týden, dvakrát týdně se konaly zkoušky – nácvik skotských tanců nabíral vysoké tempo, stejně tak i příprava všeho potřebného pro obě tomboly (výroba losů a ruliček, návštěvy sponzorů a zajištění cen pro šťastné výherce). Těsně před plesem musel být ujasněn program, aby mohl být v tištěné podobě s patřičnou grafickou úpravou k dispozici na každém stole pro návštěvníky plesu.

Přípravy choreografie, nácviku skotských tanců a moderování plesu se ujala Vlaďka Dvořáková a je třeba říci, že to byla velmi dobrá volba. Na všechny účinkující zapůsobila svou přirozenou autoritou a neutuchající energií, což se projevilo hned na začátku plesu, když už při nástupu tanečníků při chytlavém rytmickém doprovodu se ozval spontánní skandovaný potlesk, který provázel tanečníky až do konce jejich vystoupení. Také osvědčený Marathon band ve velkém sále vyhovoval většině tancechtivých návštěvníků. Skupina Dalach v balkonovém sále umocnila atmosféru plesu interpretací irských balad a spolu s taneční skupinou La Quadrilla také výukou irských tanců.  Vrcholem plesu se stala půlnoční velká tombola s hlavním tahem ve velkém sále. První cenou bylo totiž neomezené cestování s CK Bohemian tour po celý rok 2018, ale také další hodnotné ceny udělaly výhercům radost.  Dá se tedy říci, že po skončení plesu odcházelo ze zámku téměř 350 spokojených návštěvníků.

Pořadatelská spokojenost byla o něco menší. Se spolupořádající CK Bohemian tour jsme udělali všechno pro zajištění úrovně plesu a tím i spokojenosti hostů, ale náš společný čistý zisk činil 854,- Kč při celkovém obratu téměř 139 000,- Kč. Jistě, neděláme to kvůli zisku, ale přesto si – jako každoročně – dáváme za úkol omezit v příštím roce při pořádání pĺesu zbytečné výdaje …

Jeden z úkolů, které jsme si stanovili pro nejbližší dobu, je nová tvář našich webových stránek.  Tímto úkolem předsednictvo pověřilo M.Dědiče a M.Olšinu. Stávající stránky nejen že nebyly delší dobu aktualizovány, ale také jejich podoba se ukázala jako nedostatečná a nevyhovující.

Protože sami nejsme schopni zpracovat tuto náročnou záležitost, požádali jsme o spolupráci ing.Mihálika. Dostal od nás rámcový návrh a požadavky na parametry nových stránek, podle nichž sám navrhnul jejich novou podobu. Jeho návrh se nám líbil, bylo však třeba z provozních důvodů učinit v něm několik změn.

Po téměř tříměsíční poměrně intenzívní spolupráci a několika společných schůzkách byly nové stránky zprovozněny a zaplněny novými aktuálními informacemi. Zatím však vázne dodávání informací a jejich zveřejňování na patřičných místech webu.

Také Zámecký zpravodaj se podařilo vydat, ovšem jeho příprava se tentokrát poněkud zpozdila a vyšel až v měsíci červenci. Zdá se, že úkolů přibývá a není možné všechno stihnout v plánovaných termínech. Dá se však říci, že podoba Zpravodaje zůstává na standardní úrovni. Celá příloha tohoto čísla byla tentokrát věnována a dána k dispozici představení naší „dvorní“ kapely, skupiny Corda Magico.

Předsednictvo se i nadále schází jednou za měsíc a kromě webových stránek věnuje svou pozornost také přípravě vánočního koncertu a snaží se o shodu na tématu příštího plesu. S partnerem našeho plesu CK Bohemian tour jsme se  prozatím shodli na tematickém zaměření plesu, kterým by měl být klasický maškarní bál. Mezi všemi úkoly ale dostává předost  příprava tradičního zájezdu Castella, jehož termín bývá zpravidla na počátku září. Protože tentokrát je organizace zájezdu odlišná od obvyklého standardu, je třeba vynaložit i větší úsilí na jeho přípravu.  Rozhodli jsme se navštívit naše hlavní město a prohlédnout si jeho hlavní historické památky.

Mimořádně horké a suché léto bylo letos i mimořádně dlouhé a náš zájezd do Prahy ve dnech 7. – 9. září se uskutečnil za krásného letního počasí. Tentokrát jsme zvolili novou formu a rozvrhli jsme program do tří dnů, ovšem na Prahu i to bylo málo. Bylo třeba akceptovat i jiné změny – namísto tradičního autobusu jsme cestovali rychlíkem a to byl i důvod, proč jsme omezili počet účastníků na třicet. Pražskými památkami nás provázela přítelkyně Jarušky Pokorné, profesionální průvodkyně paní Marie Slámová a jak se brzy ukázalo, tato volba přispěla maximální měrou k úspěchu celé naší pražské expedice.  Bez nadsázky lze říci, že bez ní bychom toho v Praze viděli možná polovinu, nebo ještě méně.

Už samotné ubytování v bezprostřední blízkosti Karlova mostu nám umožňovalo absolvovat téměř všechny plánované návštěvy památek pěšky, nebo krátkou  jízdou několika stanicemi metra či tramvaje. Městskou dopravu jsme měli díky seniorským průkazkám my starší (tedy většina) zcela zdarma. Hned po ubytování jsme tedy nelenili a první odpoledne jsme věnovali prohlídce Pražského hradu.  Po vydatné večeři v rezervovaných prostorách restaurace U Labutí na Hradčanském náměstí jsme se po  starých zámeckých schodech vrátili do našeho hotelu Charles Bridge Apartments. 

Protože prohlídka Hradu se nedá  odbýt za jedno odpoledne, pokračovali jsme  v ní i druhý den  a nevynechali jsme nic z nabízených možností, které pro nás zajistila  naše skvělá průvodkyně. Mohli jsme proto vidět i kryptu pod Svatovítským chrámem s ostatky našich panovníků, zúčastnili jsme se mše v tomto chrámu, prošli jsme Vladislavský sál i s přilehlými prostorami, baziliku sv.Jiří, kde jsme šťastnou náhodou byli přítomni spontánnímu krátkému vystoupení mužského pěveckého sboru z Německa, který zde byl na turistickém zájezdu. Latinský chór umocněný prostředím románské baziliky byl pro nás fantastickým zážitkem. 

Nemohli jsme vynechat ani Zlatou uličku a Daliborku, ale naše další putování vedlo na Malostranské náměstí a odtud ke kostelu Panny Marie Vítězné, kde je slavné Pražské Jezulátko. Pak následovala cesta lanovkou na Petřín a po krátkém, spíše symbolickém zastavení u rozhledny a známého bludiště jsme absolvovali pozdní oběd v restauraci Kolkovna na Náměstí Republiky.

Večerní představení divadelní hry Garcia Lorky Krvavá svatba ve Stavovském divadle na většinu z nás zapůsobilo spíše atmosférou starobylé budovy, která pamatuje operní premiéry W.A Mozarta či Miloše Formana při natáčení slavného filmu Amadeus. Samotné představení v ryze moderním režijním pojetí jsme shlédli s pocity kulturně poněkud zaostalých venkovanů, byť jsme byli svědky skvělých hereckých výkonů herců známých jmen – Taťány Medvecké, Davida Prachaře, Saši Rašilova a dalších.

Také třetí den zájezdu jsme se snažili využít k prohlídce památek podle připraveného plánu s vědomím, že odpočinek si můžeme dopřát až doma.  Přešli jsme tedy Karlův most, pak Staroměstským náměstím a Celetnou ulicí do Židovské čtvrti ve Starém Městě. Tady jsme z časových důvodů navštívili už jen  Staronovou synagogu, Maiselovu a Pinkasovu synagogu a na závěr Starý židovský hřbitov.

Zpáteční cesta rychlíkem  rychle uběhla a krátce po 18.hodině jsme byli v Holešově. Unaveni, ale plni dojmů jsme se rozcházeli do svých domovů v myšlenkou na důkladný odpočinek, ale také s nevyslovenou otázkou – kam pojedeme příště? Už dnes můžeme říci, že to byla jedna z akcí Castella, na kterou budou účastníci dlouho vzpomínat.

Na schůzku představenstva Castella začátkem října byli pozváni i všichni účastníci úspěšného zájezdu, kterým byly po vyúčtování celé akce vráceny menší finanční částky z předem zaplacené zálohy. Hodnocení úrovně a průběhu zájezdu v podání všech přítomných bylo velmi vysoké. Z pohledu Castella je však třeba zvážit, jestli u dalších zájezdů poskytovat finanční výhody a případnou dotaci z pokladny společnosti i nečlenům Castella, kterých byla tentokrát většina zúčastněných.

Ihned po návratu z úspěšného zájezdu bylo třeba pokračovat v jednání o vystoupení skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou na našem letošním vánočním koncertu. Kontakt s jejich zástupcem byl navázán již v březnu, kdy jsme se dozvěděli základní podmínky vystoupení skupiny.  I přes – na naše poměry – vysokou cenu za vystoupení, které bude 20. prosince, tedy těsně před vánočními svátky, jsme přesvědčeni, že Hradišťan naplní velký sál zámku a připraví návštěvníkům koncertu tu pravou vánoční atmosféru. 

Koncem září na schůzce u starosty města Rudolfa Seiferta za účasti zástupce MKS Lenky Hasníkové a Jarušky Pokorné za Castellum bylo dohodnuto, že organizaci vánočního koncertu převezme MKS jako hlavní garant. Důvodem jsou vysoké náklady a předpokládaná nutnost zajištění dalších vedlejších výdajů, což by mohlo vést k finančním problémům Castella. Hlavně ovšem odpadá Castellu z nákladů důležitá položka – nájemné za velký sál, kam je třeba koncert situovat kvůli návštěvní kapacitě.   Další jednání tedy převezme MKS a Castellum bude spolupořadatelem koncertu s případným podílem na zisku, který se ovšem neočekává, neboť je potřeba vstupné přizpůsobit místním podmínkám. MKS rovněž zajistí vlastním nákladem propagaci koncertu a vstupenky. Od Castella se očekává příprava občerstvení pro hostující umělce a předání kytic na závěr vystoupení.

V půli října byl nejvyšší čas začít se zabývat přípravou našeho plesu. Organizací a nácvikem našich tradičních tanečních výstupů a zároveň moderováním plesu jsme opět pověřili Vlaďku Dvořákovou, která se na minulých plesech ukázala jako jediná, na koho se můžeme zcela spolehnout. Dlouhé rozpravy byly vedeny o tom, jaký bude ráz letošního plesu. Jediná shoda mezi diskutujícími byla v tom, že se bude jednat o ples kostýmní, lidově řečeno maškarní. Samotný výraz „maškarní“ ovšem postrádá noblesu, jaká přísluší zámeckému plesu. Neprošel ovšem ani návrh „zámecká merenda“, zatímco většinu zaujal návrh „kabaret“. Nejprve jsme si ujasnili, že to není totéž, jako ples v maskách, ale nakonec jsme došli ke shodě, která vyplývá z názvu plesu – „a la Cabaret“. Tomu bude přizpůsobena i choreografie úvodních vystoupení taneční skupiny Castella a také společenské oblečení návštěvníků by mělo být v tomto duchu. Jednotícím prvkem bude motýlek. Měl by se objevit na oděvu každého z návštěvníků plesu, které jsme o to požádali přímo na propagačních plakátech veršem

„Moc prosíme pány, dámy  –  motýlci ať jsou tu s námi

na fraku či na róbě v jakékoliv podobě !“                      

Spolupořadatelem plesu bude opět Cestovní kancelář Bohemian tour s.r.o. Je to pro nás partner, s nímž se nám dobře spolupracuje a věříme, že je to oboustranné. Společně se podílíme na přípravách plesu, organizaci, zajištění programu a technického zázemí. Jsme proto přesvědčeni, že i další společný ples se nám vydaří.

Přestože příprava plesu je naprostou prioritou, vyvrcholením naší kulturní činnosti v letošním roce  byl naprosto jednoznačně koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Všechny dosavadní koncerty, které Castellum  již několik let v předvánočním období připravuje pro holešovské publikum, byly díky uvážlivému výběru umělců velmi úspěšné.  Říci to o tom letošním mi připadá poněkud nedostatečné a povrchní. To, co jsme mohli vidět 20. prosince ve zcela vyprodaném velkém sále zámku, bylo jednoznačně to nejlepší, co si i ti nejnáročnější mohli vybrat pro závěr adventního období a začátek Vánoc.

Koncert byl vyprodán již celý měsíc dopředu a atmosféra vystoupení byla naprosto mimořádná. Jediným stínem pro nás byla pouze skutečnost, že přestože Castellum bylo iniciátorem vystoupení Hradišťanu a předsedkyně Jaruška Pokorná vedla prakticky všechna počáteční jednání, která umožnila uzavření smlouvy, účast Castella prezentovalo Městské kulturní středisko, s nímž jsme byli nuceni se spojit z důvodů organizačních i finančních, jen nenápadným logem na plakátech. V úvodním přivítání před naplněným velkým sálem zámku se vedoucí MKS paní Hasníková o naší spoluúčasti nezmínila. Přestože to náš dojem z koncertu nijak nezměnilo, považujeme toto opomenutí za nekorektní přístup k partnerovi. Budiž to pro nás poučením i pro budoucnost. Snad toho nechceme tak moc…

V půli prosince se podařilo vydat i druhé letošní číslo Zámeckého zpravodaje. Můžeme tedy říci, že  koncertem Hradišťanu jsme zakončili pro nás poměrně úspěšný rok 2018.  Pro členy i příznivce Castella jsme v duchu naší tradice opět vytvořili novoročenku s použitím skvělé aktuální fotografie zámku, viděného objektivem naší neúnavné Nelly Billové.