STANOVY

Článek I.

Název

CASTELLUM HOLEŠOV

 • společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku, spolek

(pro účely stanov dále jen „Společnost“)

Sídlo: Holešov, nám.F.X.Richtra 190, 769 01 Holešov

Právní forma: spolek

Datum vzniku: 9. června 2004

IČ: 266 69 072

Společnost ode dne 1.1.2014 vedena ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 10521

Článek II.

Charakter a postavení

 1. Společnost je spolkem.
 2. Společnost je otevřenou, dobrovolnou, nezávislou a nadstranickou organizací, v jejíž činnosti jsou uplatňovány zásady rovnosti členů, demokratického konsensu a vzájemné úcty, jak je deklaruje Listina základních lidských práv a svobod.
 3. Společnost je právnickou osobou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Jejího názvu a loga nesmějí používat žádné fyzické osoby k uplatňování svých osobních zájmů.

Článek III.

Poslání a cíle

 1. Posláním Společnosti bylo dosažení převedení budovy holešovského zámku do majetku a správy města Holešova.
 2. Cílem Společnosti je vytvořit ve spolupráci s majitelem zámku a zámecké zahrady ze zámecké budovy a jejího parkového areálu kulturní, společenské a rekreační centrum pro občany města Holešova a jeho okolí, které by plně saturovalo jejich potřeby a zájmy v oblasti jejich kulturního a společenského vyžití.
 3. Ke splnění tohoto cíle považuje Společnost za nezbytné vyjadřovat se k otázkám kultury a kulturního života ve městě, předkládat návrhy, vedoucí k rozvoji kulturního a společenského života ve městě.
 4. S orgány města chce Společnost spolupracovat na vytváření koncepční politikyv oblasti umění, kultury a společenského života, vedoucí k udržování tradic a podpory kulturních aktivit dnes už existujících, nebo které nově vzniknou.
 1. Ve spolupráci s MKS Holešov a jinými společenskými a kulturními organizacemi chce Společnost věnovat pozornost vytváření podmínek pro kulturní, společenskou a vlastivědnou činnost mládeže i dospělých, jež povede k aktivnímu vyplnění jejich volného času a růstu a uplatnění talentů.
 2. Jako jeden ze zdrojů získávání finančních prostředků pro splnění cílů své činnosti bude Společnost pořádat nebo spolupořádat různé akce, které zároveň přispějí k obohacení kulturního a společenského života ve městě.
 3. V zájmu úspěšnosti svých cílů bude o své činnosti Společnost informovat veřejnost různými publicistickými formami, a to prostřednictvím stávajících tištěných, rozhlasových a televizních médií, tak i ve vlastních publikacích.

 

Článek IV.

Členství

Vznik a zánik členství

 1. Členem Společnosti se může stát každý občan České republiky starší 15 let bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení a náboženského vyznání, který souhlasí s posláním a programovými cíli Společnosti, s jejími stanovami a chce se podílet na plnění jejího programu. Členem se může stát i cizí státní příslušník, který má k Holešovu vztah. Stejně tak se může stát členem i právnická osoba, která splňuje některou z výše uvedených podmínek.
 2. Do konečného počtu 20 přijímá nové členy přípravný výbor Společnosti, po vytvoření členské základny nově zvolené předsednictvo.
 3. Každý člen je zapsán do Knihy členů.
 4. Činnost členů Společnosti je dobrovolná a nehonorovaná.
 5. Osobě, která se mimořádným způsobem zasloužila o plnění cílů Společnosti, může její předsednictvo navrhnout a členská schůze udělit čestné členství.
 6. Členství zaniká:
  1. zrušením zápisu v Knize členů po svobodném rozhodnutí člena na základě jeho písemného oznámení o ukončení členství
  2. úmrtím člena
  3. zrušením zápisu v Knize členů pro odsouzení člena za úmyslný trestný čin, nebo pro hrubé porušení stanov Společnosti: v tomto případě rozhoduje o zrušení členství členská schůze na základě návrhu předsednictva
  4. nezaplacením ročního členského příspěvku ve dvou po sobě jdoucích obdobích: nerozhodne-li předsednictvo Společnosti ve zvláštních případech jinak, zaniká členství za shora uvedených okolností automaticky

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má zejména tato práva:
  1. předkládat návrhy, obracet se s podněty, připomínkami a stížnostmi na předsednictvo Společnosti
  2. být informován o činnosti Společnosti
  3. volit a být volen do předsednictva Společnosti
  4. zúčastňovat se jednání a rozhodování na členských schůzích Společnosti
  5. odvolat se proti vyškrtnutí z Knihy členů k členské schůzi Společnosti
  6. využívat výhod z členství vzniklých /slevy na vstupném, zasílání inf. materiálů apod./
 2. Člen má zejména tyto povinnosti:
  1. podílet se aktivně a iniciativně na plnění cílů Společnosti
  2. plnit úkoly, jimiž byl pověřen
  3. propagovat činnosti a cíle Společnosti
  4. dodržovat stanovy Společnosti
  5. platit roční členský příspěvek 200,– Kč na osobu, studenti a důchodci 100,– Kč, 1.000,– Kč za právnickou osobu

Článek VI.

Orgány společnosti

 1. Orgány Společnosti jsou:
  1. členská schůze
  2. předsednictvo
  3. předseda
  4. místopředseda
  5. kontrolní komise
  6. hospodář
 2. Členská schůze
  1. je nejvyšším orgánem Společnosti a kontroluje její činnost, členové zde uplatňují své právo podávat návrhy, týkající se plnění cílů Společnosti
  2. volí členy předsednictva a kontrolní komise
  3. schvaluje návrhy na změnu stanov
  4. odvolává jednotlivé členy předsednictva a kontrolní komise před skončením funkčního období, neplní-li své funkce
  5. schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní komise a rozpočet
  6. rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací nebo o její přeměně
  7. schvaluje uzavření smluv o spolupráci s jinými subjekty
 3. Předsednictvo
  1. je výkonným orgánem Společnosti, řídí její činnost mezi členskými schůzemi a je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny k rozhodnutí členské schůzi
  2. volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře
  3. svolává členskou schůzi nejméně jednou za rok a předkládá jí zprávu o své činnosti, o plnění programových cílů a o stavu hospodaření
  4. rozpracovává usnesení členské schůze
  5. svolává členskou schůzi bez zbytečného odkladu, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů Společnosti
  6. navrhuje členské schůzi rozpuštění (zánik) Společnosti

Funkční období předsednictva trvá tři roky. Předsednictvo má nejméně 7 členů, kteří rozhodují na základě většinového hlasování.

 1. Předseda
  1. zastupuje Společnost navenek a je jejím statutárním orgánem
  2. svolává a řídí zasedání předsednictva Společnosti
  3. vlastní spolu s hospodářem podpisové právo na bankovním účtu Společnosti
 2. Místopředseda
  1. v případě nepřítomnosti zastupuje předsedu Společnosti se všemi jeho právy
 3. Kontrolní komise
  1. má nejméně 3 členy
  2. přezkoumává roční účetní závěrku
  3. nejméně jednou ročně předkládá předsednictvu zprávu o své kontrolní činnosti
  4. upozorňuje předsednictvo na nedostatky v hospodaření a podává návrhy na jejich odstranění
  5. dohlíží na to, aby činnost Společnosti byla v souladu se Stanovami a platnými právními předpisy
  6. je oprávněna dát podnět k mimořádnému zasedání předsednictva, shledá-li pro to závažné důvody, poškozující zájmy Společnosti
  7. předseda komise má právo zúčastnit se zasedání předsednictva s hlasem poradním
 4. Hospodář
  1. spolu s předsedou Společnosti vlastní podpisové právo k disponování s bankovním účtem
  2. spravuje majetek Společnosti a řídí její hospodaření s finančními prostředky dle rozhodnutí předsednictva
  3. jako jediný člen Společnosti může pobírat za svoji činnost předsednictvem schválený honorář

Článek VII.

Finanční a majetkové zdroje

Finanční a majetkové zdroje Společnosti tvoří:

 1. Členské příspěvky
 2. Dotace a granty od státních orgánů, orgánů města a jiných subjektů
 3. Dary členů i nečlenů Společnosti a sponzorů
 4. Příjmy získané z tržeb ze společenských a kulturních akcí, pořádaných nebo spolupořádaných Společností
 5. Dobrovolné sbírky pořádané Společností při různých příležitostech

Článek VIII.

Zánik Společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.


Původní znění stanov bylo schváleno přípravným výborem Společnosti a nabylo účinnosti dnem registrace, která byla provedena dne 9.6.2004 pod č.j. VS/1-1/57618/04-R Ministerstvem vnitra České republiky.

Stanovy v tomto znění schválila členská schůze Společnosti dne 7.4.2016.

Jakákoliv změna těchto stanov bude oznámena písemně spolkovému rejstříku vedenému Krajským soudem v Brně, a to do 15 dnů ode dne schválení a přijetí změn členskou schůzí Společnosti.